wp

KVKK Aydınlatma Metni


Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile Şirketimiz Kaymaklar Turizm Servis ve Tic. Ltd. Şti. (“Kaymaklar” veya “Şirket”) tarafından işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.

1. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

Kaymaklar, KVKK ve ilgili düzenlemeler kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatına haiz olup tarafımıza aşağıda yer verilen iletişim bilgileri aracılığıyla ulaşmanız mümkündür.

Adres : Akyazı/Sakarya

Telefon : 0 (264) 418 77 33

Fax : 0 (264) 418 77 33

E-posta : [email protected] 

2. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

Kaymaklar, ile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;

 

(i) Kimlik Bilgileriniz: ad soyadı, doğum yeri, doğum tarihi, yaş, fotoğraf, nüfus cüzdanı, kimlik numarası, pasaport verileri, çalışma izni kartı; 

(ii) İletişim Bilgileriniz: işyeri adresi, ev adresi, e-posta, telefon, cep telefonu, ikametgâh, adres kayıt sistemi kayıtları;

(iii) Banka Hesap verileriniz: Banka hesap numarası, IBAN numarası, 

(iv) Taşıt verileriniz: Plaka, ruhsat

(v) Şirket yerleşkemizin güvenliğine ilişkin veriler: ziyaretçi kayıtları, tesislere giriş ve çıkış kayıtları, görüntü kayıtları

3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Kaymaklar ile ilişkiniz kapsamında elde edilen kişisel verileriniz aşağıda yer verilen amaçlarla işlenmektedir.

✓    Müşterileri çağrılarının cevaplanması
✓    Araç Filo Kiralama ekibimize iletilen kaza tutanaklarının incelenmesi
✓    Araç Filo Kiralama hizmetimiz kapsamında, kiralan araçlar için kesilen trafik cezalarının görüntülenmesi ve ödenerek ilgili müşteriye faturalandırılarak yansıtılması
✓    Araç Filo Kiralama hizmetimiz kapsamında şahıs şirketleri ve gerçek kişiler ile yaptığımız sözleşmelerAraç Filo Kiralama hizmetimiz kapsamında araç teslim ve iade süreçlerimiz
✓    Araç kaza ve arıza hallerinin kayıt altına alınması, inceleme yapılması
✓    Kaymaklar olarak tarafı olduğumuz Hukuki uyuşmazlıklar için dava sürecinin yönetimi amacıyla gerekli bilgileri danışman hukuk bürosu ile paylaştığımız haller
✓    Okul servis hizmetleri kapsamında, Netahsilat sistemi üzerinden ödeme yapılabilmesi adına öğrenci kaydının oluşturulması
✓    Servis araçlarımızın takibinin yapılması
✓    Özel transfer hizmetlerimiz kapsamında Müşteriler tarafından gönderilen özel transfer taleplerinin görüntülenmesi
✓    Özel transfer hizmetlerimiz kapsamında müşteri bilgilerinin araç şoförleri ile paylaşılması
✓    Özel transfer hizmetlerimiz kapsamında müşterilerimizin kişisel verilerinin ulaşım taleplerini işleme almak, talep sahiplerine bilgilendirme yapmak ve ay sonunda fatura mutabakatında talep detaylarına yer vermek amacıyla alınması
✓    Şahıs şirketleri ile sözleşmesel ilişki kurulması
✓    Servislerimizi kullanan yolcularımızın araç içi ses ve görüntü kayıtlarının çalıştıkları kurum ile paylaşılması
✓    Personel servis taşımacılığı hizmetleri kapsamında şirketler ve gerçek kişiler ile yapılan sözleşmelerin ifası amacıyla tedarikçi bilgilerinin hizmet verilen kurum ile paylaşılması
✓    Gerçek kişiler için fatura ve e- fatura kesilmesi

 

4. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz, Kanun’un kişisel verilerin aktarılması ve yurtdışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin 3. maddesinde yer alan amaçlarla; yurt içindeki resmi kurum ve kuruluşlara, mahkemelere ve icra müdürlüklerine, ilişkili olduğumuz üçüncü taraf gerçek ve tüzel kişilere, hizmet sağlayıcı firmalara ve yetkililerine, iş ortaklarına, bankalara, Şirketimiz pay sahiplerine, grup şirketlerimize ve iştiraklerimize, tedarikçiler ve destek hizmeti sağlayıcılara aktarılabilmektedir.

   

5. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel verilerinizi Kaymaklar ile hukuki ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla; internet, telefon, e-posta aracılığıyla ve fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan, yukarıda yer verilen amaçlar dahilinde Kanun’un 5, 6 ve 8. madde hükümlerinde sayılan hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

✓    Açık rızanızın bulunması,
✓    İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Borçlar Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Kimlik Bildirme Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Çek Kanunu, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu olmak üzere Şirketimizin tabi olduğu mevzuatta açıkça öngörülmüş olması, 
✓    Müşterilerin tanınmasına ilişkin ulusal ve uluslararası alandaki ilke ve esaslara uyum sağlamak, mevzuat ve resmi otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak,
✓ Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, talep edilen ürün ve hizmetleri sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmelerinin gereğinin yerine getirilmesi,
✓    Hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
✓    İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
✓    Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
✓    İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Özel nitelikli kişisel verileriniz ise aşağıdaki hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir:

 

Açık rızanızın bulunması,

Sağlık dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde açık rızası aranmaksızın,

Sağlığa ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın.

 

6. KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI 

Kanun’un 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinizle ilişki olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır:

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

7. HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ

İlgili kanun ve sair mevzuat dahilinde öngörülen yasal haklarınız uyarınca taleplerinizi dilekçe ile yukarıda yer verilen adresimize bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkına Tebliğ”in 5. maddesi uyarıca kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle [email protected]   adresine iletebilirsiniz. 

Bu kapsamda yapılacak olan başvurular tarafımızdan yapılacak kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır. Başvuruya yazılı olarak cevap verilmesi durumunda, 10 sayfaya kadar ücret alınmayacak olup 10 sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilecektir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise kayıt ortamının maliyeti tutarında bir ücret talep edilebilecektir.